Schaeffler Automotive Aftermarket Česká republika

 
 
 
 
 
 

Všeobecné podmínky využití webových stránek Schaeffler

1. Úvodní ustanovení
Jakékoliv použití webových stránek (Schaeffler Website) nabízených Schaeffler KG anebo společnostmi ve kterých má Schaeffler KG majoritní vlastnictví se řídí těmito podmínkami, pokud nestanoví jinak podmínky společnosti Schaeffler v příslušné zemi. Při prvním použití Schaeffler Website uživatel akceptuje platnost těchto Podmínek užívání v jejich aktuální verzi.

Tyto Všeobecné podmínky pro použití můžou být doplněné, změněné anebo nahrazené v individuálních případech jinými podmínkami, např. pro nákup či prodej produktů nebo služeb.

2. Obsah Schaeffler Website
Společnost Schaeffler umístila na svém webu informace, které nejsou závazné ani z nich nevyplývají žádné závazky, rovněž i související dokumentace a software pro výběr nebo stahování je bez jakýchkoliv záruk pokud jde o úplnost. Schaeffler může kdykoliv úplně anebo částečně zablokovat Schaeffler Website anebo změnit jejich obsah bez jakéhokoliv předcházejícího upozornění. Z důvodu základní povahy internetu a počítačových systémů Schaeffler neakceptuje žádnou zodpovědnost v souvislosti s přerušením dostupnosti Schaeffler Website.

3. Pravidla použití
Použití informací, software a dokumentace dostupné na Schaffler Website se řídí těmito podmínkami, anebo v případě aktualizování informací, software a dokumentace se řídí platnými licenčními podmínkami, které byli předem dohodnuté se společností Schaeffler. Samostatně dohodnuté licenční podmínky budou nadřazené těmto Podmínkám používání.

Společnost Schaeffler poskytuje uživateli neexkluzivní a nepřenosné právo používat informace, software a dokumentaci dostupné na Schaeffler Website, v dohodnutém rozsahu, anebo v případě, že neexistuje žádná dohoda o rozsahu ve shodě s dostupností a možností přenosu ze Schaeffler na zamýšlený účel.

Software je dostupný jen v strojem čitelné formě bezplatně. Neexistuje žádný nárok na zpřístupnění jakéhokoliv zdrojového kódu. Výjimkou jsou zdrojové kódy z volně šířitelného software (open source software), jejichž licenční podmínky jsou při přenosu takového softwaru nadřazené těmto Podmínkám používání, a které vyžadují zpřístupnění zdrojového kódu. V takovýchto případech společnost Schaeffler zpřístupní zdrojový kód za úhradu na pokrytí nákladů s tím spojených.

Uživatel nesmí informace, software ani dokumentaci za žádných okolností, distribuovat, pronajímat ani žádným jiným způsobem zpřístupnit třetím stranám. Pokud všeobecně platné právní předpisy nevyžadují jinak, uživatel je nesmí měnit, ani jinak modifikovat, ani zpětně analyzovat, ani zpětně překládat software, anebo jeho dokumentaci, anebo z nich jakékoliv části odstraňovat. Uživatel si může vytvořit záložní kopii software, pokud je takováto kopie nevyhnutelná pro budoucí použití na základě těchto Podmínek použití.

Informace, software a dokumentace jsou chráněné autorským právem jako i mezinárodními dohodami o autorském právu a ostatními zákony dohodami vztahujícími se na duševní vlastnictví. Uživatel je povinen tyto zákony dodržovat a především neupravovat, neskrývat anebo neodstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky a upozornění o autorských právech z informací, softwaru anebo dokumentací či jejich kopií.

4. Duševní vlastnictví
Bez ohledu na konkrétní ustanovení úseku 4 těchto Podmínek používání, není možné měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, nahrávat anebo jinak používat bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti Schaeffler žádné informace, obchodní značky a další obsah Schaeffler Website.

S výjimkou práva na používání a jiných práv výslovně udělených v těchto Podmínkách používání, je poskytování jakýchkoliv jiných práv, souvisejících s názvem společnosti anebo s oblastí práv průmyslného vlastnictví, jako jsou patenty, licence, vzory, ochranné známky výslovně vyloučené.

5. Registrace a používání chráněných stránek
Některé stránky Schaeffler Website jsou chráněné heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí budou mít k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele. Společnost Schaeffler si obzvláště vyhrazuje právo zavést povinnost registrace pro některé lokality, které byli předtím volně přístupné. Společnost Schaeffler je oprávněná kdykoliv bez udání důvodů zablokovat uživateli přístup do části chráněné heslem zablokováním uživatelského konta (definováno níže), a to zejména když uživatel:

 • při registraci vyplní nepravdivé údaje,
 • poruší tyto Podmínky užívání anebo zanedbá svoje povinnosti s ohledem na uživatelské konto,
 • při přístupu nebo používání webové lokality uživatel poruší platné zákony, anebo
 • delší čas nepoužívá Schaeffler Website

Při registraci je uživatel povinen uvést přesné a pravdivé informace. V případě, že později dojde ke změně těchto informací, je uživatel povinen je neodkladně aktualizovat. Uživatel musí zabezpečit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti Schaeffler, byla vždy aktuální, a aby ho na této adrese bylo možné kontaktovat.

Po zaregistrování dostane uživatel přístupový kód , stávající se z přihlašovacího jména a hesla (dále jen „uživatelské konto“). Při prvním přihlášení je uživatel povinen změnit heslo poskytnuté společností Schaeffler na jiné heslo, které bude znát jen on sám. Uživatelské heslo umožňuje uživateli přečíst si anebo změnit již zadané údaje o uživateli, resp. zrušit souhlas se zpracováním údajů.

Uživatel musí zabezpečit, aby jeho uživatelské konto nebylo zpřístupněné třetím stranám a zodpovídá za všechny transakce a ostatní činnosti vykonané pomocí jeho uživatelského konta. Po skončení práce s online systémem je uživatel povinen se odhlásit z webových lokalit chráněných heslem. V případě, že se uživatel dozví, že dochází k zneužívání jeho uživatelského konta třetími stranami, musí o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat společnost Schaeffler. Po obdržení takovéto informace společnost Schaeffler zablokuje přístup na lokality chráněné heslem pro toto uživatelské konto. Přístup bude tomuto uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané společnosti Schaeffler, anebo po nové registraci.

Uživatel může kdykoliv písemně požádat o zrušení registrace, za podmínky, že vymazání jeho konta nenaruší řádné plnění smluvních závazků. V takovémto případě společnost Schaeffler odstraní všechny údaje o uživateli jako i jiné uložené osobní údaje o uživateli, a to bezodkladně.

6. Hypertextové odkazy
Schaeffler Website může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Schaeffler nenese žádnou zodpovědnost za obsah takových webových stránek a nevyjadřuje se o nich a jejich obsahu, ani je nepropaguje jako svoje vlastní, protože nemá možnost ovlivňovat informace nacházející se na nich a nezodpovídá za obsah a informace, které jsou na nich prezentované. Uživatel používá tyto stránky na vlastní riziko.

7. Zodpovědnost za chyby v obsahu a kvalitě, viry
Pokud jsou jakékoliv informace, software anebo dokumentace zpřístupněné bezplatně, je jakákoliv zodpovědnost za chyby v obsahu anebo v kvalitě, jako je správnost, bezchybnost, neexistence vlastnických práv anebo autorských práv třetích stran, kompletnost anebo použitelnost těchto informací, softwaru anebo dokumentace s výjimkou případů záměrného poškození nebo hrubé nedbalosti tímto vyloučená.

Informace obsažené na Schaeffler Website mohou obsahovat specifikace anebo všeobecný popis technických možností výrobků, které nemusí být vždy přístupné (např. v případě změn ve výrobcích). Z tohoto důvodu by požadované vlastnosti výrobků měli být vždy před jejich objednáním dopředu odsouhlasené.

Zodpovědnost společnosti Schaeffler za jakékoliv závady týkající se kvality anebo obsahu bude určována v souladu s ustanovením úseku 7.1 a 7.2 těchto Podmínek používání. Jakákoliv jiná zodpovědnost společnosti Schaeffler je vyloučená, pokud ne, je vyžadována na základě zákona, např. zákona o zodpovědnosti za vadný výrobek, anebo v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, zranění anebo usmrcení osob, nedodržení garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajení závady anebo porušení základních smluvních povinností. Výška náhrady škody v případě porušení základních smluvních podmínek je omezená částkou přiměřenou pro danou smlouvu, anebo předvídatelnou částkou s výjimkou případů záměrného poškození anebo hrubé nedbalosti.

I přestože se společnost Schaeffler snaží zamezit výskytům virů na Schaeffler Website, nemůže zaručit, že se tam skutečně žádné viry neobjeví. Uživatel je povinen, v zájmu vlastní ochrany, přijmout příslušné bezpečnostní opatření a před převzetím jakékoliv informace, software anebo dokumentace musí použít antivirový program.

Předcházející úseky žádným způsobem nedefinují anebo nenaznačují změny v důkazním břemenu.

8. Povinnosti uživatele
Uživatel v souvislosti s používáním Schaeffler Website nesmí:

 • poškozovat jiné osoby, zejména neplnoleté, nebo poškozovat jejich osobní práva,
 • způsobem používání porušovat zásady etiky,
 • porušovat práva duševního vlastnictví, práva průmyslového vlastnictví, autorská práva, nebo jiná vlastnická práva,
 • přenášet data obsahující viry, trojské koně nebo jiné programy, které by mohly poškozovat software,
 • poskytovat, přenášet, ukládat nebo odevzdávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nevlastní práva, zejména v případech, kdy takovéto odkazy či jejich obsah porušují povinnost utajení informací nebo jsou v rozporu se zákonem,
 • rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. „spam“), falešné upozornění o virech, závadách anebo podobné materiály, či žádat o účast v loteriích, řetězových dopisech, pyramidových hrách apod.

Společnost Schaeffler může kdykoliv odepřít přístup k Schaeffler Website, a to zejména v případě, že uživatel poruší nějakou z povinností uvedených v těchto Podmínkách používání.

9. Omezení vývozu
Vývoz některých informací, software a dokumentací může, např. na základě jejich povahy nebo zamýšleného použití či destinace, vyžadovat zvláštní povolení. Uživatel musí striktně dodržovat všechny vývozní omezení týkající se informací, software a dokumentů, zejména předpisy platné v rámci EU, jednotlivých členských zemích EU a USA. Společnost Schaeffler bude označovat informace, software a dokumenty v souladu s kontrolními vývozními záznamy EU a obchodním kontrolním záznamem Spojených států, a v souladu s platnými zákony.

Uživatel bude povinen zejména kontrolovat, jestli:

 • informace, software a dokumenty nebudou používány na účely vztahující se k výzbroji, nukleární technologii nebo zbraním,
 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu U.S. Denied Persons List (DLP) nedostávají výrobky, software či technologii pocházející ze Spojených států,
 • některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu U. S. Warning List, U. S. Entity List nebo U.S. Specially Designated National List nedostávají výrobky pocházející ze Spojených států bez příslušné licence,
 • výrobky nedostávají některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu Specially Designated Global Terrorists List či Terrosrists List of the EU,
 • dodávky nesměřují vojenským adresátům,
 • jsou dodržované upozornění a pokyny příslušných úřadů.

Přístup k software, dokumentům a informacím na Schaeffler Website bude umožněn pouze v souladu se shora uvedenými podmínkami a zárukami. Pokud uživatel nevyhovuje uvedeným kritériím, společnost Schaeffler nebude povinná poskytovat mu příslušné plnění

Společnost Schaeffler poskytne uživateli na požádání kontakty důležité k získání dalších informací.

10. Ochrana osobních údajů
Společnost Schaeffler bude při shromažďování, používání a zpracování osobních údajů postupovat podle platných nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou uveřejněné na Schaeffler Website.

11. Dodatečné dohody, příslušnost soudu a aplikované právo
11.1.
Všechny dodatečné dohody musí být vyhotovené v písemné podobě

11.2.
Místní příslušný soud bude určený v souladu se zákony České republiky.

11.3.
Jednotlivé stránky Schaeffler Website jsou provozované a spravované společností
Schaeffler KG nebo dceřinými společnostmi. Tyto stránky vyhovují požadavkům konkrétní země, v které má příslušná společnost svoje sídlo. Společnost Schaeffler neručí za to, zda informace, software či dokumenty na Schaeffler Website je možné přečíst nebo stahovat v zemích mimo země, kde má společnost Schaeffler svoje sídlo. Pokud uživatel využívá přístup k informacím, software nebo dokumentům nacházejícím se na Schaeffler Website ze zemí, v který je takovýto obsah nezákonný, je takový přístup zakázán. V tomto případě, nebo pokud uživatel chce vstoupit do obchodního vztahu se společností Schaeffler, měl by kontaktovat zástupce dané země pro konkrétní oblast.

 

V zájmu zajištění optimálního využití svých webových stránek používá společnost Schaeffler soubory cookies. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s použitím cookies. Další informace

Akceptovat